همکاران

معرفی پزشکان و همکاران

دکتر مازیار بذرافشان قاسم آبادی

دکتر مازیار بذرافشان قاسم آبادی

شهر محل سکونت: مشهد