جراحی باز و اندوواسکولار

مقالات جراحی باز و اندوواسکولار
تعبیه شیت (دسترسی عروقی ایمن و استراتژیک)

تعبیه شیت (دسترسی عروقی ایمن و استراتژیک)

همانطور که یک سایت دسترسی مناسب، جراح را برای موفقیت آماده می کند. دسترسی نامناسب می تواند یک مورد ساده را پیچیده ساخته و شاید حتی یک مورد پیچیده را غیرممکن کند.

مهارتهای جراحی عروق

مهارتهای جراحی عروق

استفاده از راه حل های ساده و کم عارضه برای رفع مشکلات پیچیده بالینی هدف مشترک جراحان عروق است. به همین دلیل درمانهای اندوواسکولار شکل گرفته اند.