خدمات

خدمات پزشکی
آنوریسم آئورت شکمی

آنوریسم آئورت شکمی گشاد شدگی است که در منطقه ضعیف در بزرگترین شریان بدن (ائورت) ایجاد می شود.

فشار ایجاد شده توسط هر ضربان قلب بر روی دیواره آئورت تضعیف شده منتقل می گردد و باعث بزرگتر شدن آنوریسم می شود. در صورت عدم تشخیص بیماری دیواره آئورت ضعیف تر شده و آنوریسم رشد می کند.

سرانجام آنوریسم بسیار بزرگ می شود و دیواره آن چنان ضعیف می شود که پارگی اتفاق می افتد.

و در این زمان، خونریزی داخلی شدید و کشنده ایجاد می شود.

تنها راه نجات این بیماران، تشخیص انوریسم ائورت قبل از پارگی و درمان ان است.

پارگی انوریسم ائورت شکمی دهمین عامل اصلی مرگ و میر در مردان مسن تر از 55 سال است.

سابقه خانوادگی این بیماری حائز اهمیت است اگر خویشاوند درجه یک شخصی دچار این مشکل باشد احتمال درگیری وی 12 برابر بیشتر از افراد است.