خدمات

خدمات پزشکی
تعبیه پورت شیمی درمانی

برای شیمی درمانی و تجویز سایر داروها و مایعات پورت تعبیه می شود.

پورت شیمی درمانی محفظه یا مخزنی کوچک است که در جدار قفسه سینه در زیر پوست تعبیه می شود و انتهای دیگر این کاتتر در ورید ژوگولار نزدیک به قلب قرار می گیرد.

محفظه در زیر پوست قابل لمس است ولی دیده نمی شود.

پرستار شیمی درمانی یک سوزن را درون محفظه قرار داده و تزریقات را انجام می دهد تا زمانی که درمان لازم است پورت در محل خود مانده و بعداً خارج می شود.

پرستاران بخش می توانند نحوه انجام این کار را به شما یاد دهند. در صورت مشاهده هرگونه قرمزی، تورم یا درد، با بیمارستان تماس بگیرید و با پرستار یا پزشک شیمی درمانی خود صحبت کنید. در موارد عفونت ممکن است مجبور به خروج پورت شویم.

در صورتی که مدتی از پورت استفاده نمی کنید یک پرستار باید مرتبا پورت را شستشو دهد.