درمان به روش داخل وریدی Endovenous treatment

امروزه اکثریت موارد واریس به علت قابلیت انجام سرپایی, بازگشت سریع به کار و نتایج عالی از نظر زیبایی با این روش درمان می شوند.
درمان به روش داخل وریدی  Endovenous treatment

درمان به روش داخل وریدی Endovenous treatment

امروزه اکثریت موارد واریس به علت قابلیت انجام سرپایی, بازگشت سریع به کار و نتایج عالی از نظر زیبایی با این روش درمان می شوند. بنابراین همکاران مکررا  در مورد مکانیسم لیزر داخل وریدی, استفاده از طول موجهای مختلف لیزر در این امر,میزان انرژی مناسب, کارایی این روش و عوارض آن ازجمله خطر ترومبوامبولی و نیاز به کموپروفیلاکسی مورد مشورت قرار میگیرند. در مطالعه زیر با بررسی جدیدترین و معتبر ترین مقالات در این زمینه تلاش کردم به این سوالات پاسخ بدهم.

دانلود راهنما