تظاهرات خونی کووید 19

اگرچه COVID-19 با ایجاد آسیب قابل توجه در دستگاه تنفسی و ایجاد سندرم حاد تنفسی حاد شناخته شده است؛ اما در مقاله اخیر مجله Nature گوپتا و همکارانش به تظاهرات و عوارض خارج ریوی این ویروس پرداخته اند.
تظاهرات خونی کووید 19

تظاهرات خونی کووید 19

ازمایشگاهی

لنفوپنی-لکوسیتوز نوتروفیلی- ترومبوسیتوپنی

فریتین-LDH-IL-6 -ESR & CRP   بالا

D-dimer -fibrinogen-PT-PTT  بالا

اگرچه  COVID-19 با  ایجاد آسیب  قابل توجه در دستگاه تنفسی و ایجاد سندرم حاد تنفسی حاد  شناخته شده است؛ اما در مقاله اخیر مجله  Nature گوپتا و همکارانش به تظاهرات و عوارض خارج ریوی این ویروس پرداخته اند.

این موارد شامل عوارض ترومبوتیک، اختلال عملکرد میوکارد و آریتمی، سندرم حاد عروق کرونر ، آسیب حاد کلیه، علائم دستگاه گوارش، آسیب سلولهای کبدی ، افزایش قند خون و کتوز ، بیماریهای عصبی ، علائم چشمی و عوارض پوستی است.         

مکانیسم این آسیب ها میتواند درگیری مستقیم بافت از طریق گیرنده ACE2 ، در سطح سلول ها بعلاوه آسیب اندوتلیال و ترومبواینفلاماسیون ، اختلال در تنظیم پاسخهای ایمنی و اختلالات مسیرهای مربوط به ACE2 باشند.

آسیب سلول اندوتلیال و ترومبواینفلاماسیون 

یکی از مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک پیشنهادی آسیب اندوتلیوم توسط COVID به واسطه ورود ویروس از طریق گیرنده ACE2  و التهاب متعاقب آن وتولید یک محیط پروترومبوتیک میباشد.

این گیرنده در اندوتلیوم شریانی و وریدی بسیاری از ارگان ها وجود دارد و مطالعات بافت شناسی تاکنون شواهد میکروسکوپی ذرات ویروسی SARS-CoV-2 را در سلولهای اندوتلیال کلیه ها و ریه ها نشان داده است.

 آسیب اندوتلیال در بیماران مبتلا به COVID-19 ،با  سطح بالای فاکتور ون ویلبراند وحضور نوتروفیل های فعال شده و ماکروفاژها در بسترهای عروقی متعدد (ازجمله ریه ها، کلیه ها، قلب، روده کوچک و کبد) مشاهده شده است. 

این رخداد می تواند باعث تولید بیش از حد ترومبین، مهار فیبرینولیز و فعال شدن مسیرهای کمپلمان در نهایت رسوب میکروترومبوس و اختلال میکروواسکولار شود.

تظاهرات بالینی

شریانی: سکته قلبی -مغزی ایسکمی حاد اندام -ایسکمی مزانتر

وریدی:DVT -  امبولی ریوی

کاتتر: ترومبوز لاین های کاتتر