برنامه درمانگاه ها و كلينيك های بيمارستان شهدای تجريش به روال قبل ازهمه گيری كرونا باز می گردد

از روز شنبه 20 ارديبهشت برنامه درمانگاه ها و كلينيك های بيمارستان شهدای تجريش به روال قبل ازهمه گيری كرونا در دو شيفت صبح و عصر باز می گردد؛ البته محدوديت در تعداد بيمار پذيرش شده همچنان وجود خواهد داشت.
برنامه درمانگاه ها و كلينيك های بيمارستان شهدای تجريش به روال قبل ازهمه گيری كرونا باز می گردد

برنامه درمانگاه ها و كلينيك های بيمارستان شهدای تجريش به روال قبل ازهمه گيری كرونا باز می گردد

از روز شنبه 20 اردیبهشت برنامه درمانگاه ها و کلینیک های بیمارستان شهدای تجریش به روال قبل ازهمه گیری کرونا در دو شیفت صبح و عصر باز می گردد؛ البته محدودیت در تعداد بیمار پذیرش شده همچنان وجود خواهد داشت.

بنابراین طبق گذشته روزهای پنجشنبه صبح و دوشنبه بعدازظهر در خدمت بیماران عزیز خواهم بود.