خبر خوب

از تاریخ ۶ اردیبهشت درمانگاه های بیمارستان شهدای تجریش با ایجاد سالن انتظار وسیع در حیاط بیمارستان و تدابیر بهداشتی در رشته های خاص (مثل جراحی عروق) پذیرای بیماران عزیز در شیفت صبح خواهد بود.
خبر خوب

خبر خوب

از تاریخ ۶ اردیبهشت درمانگاه های بیمارستان شهدای تجریش با ایجاد سالن انتظار وسیع در حیاط بیمارستان و تدابیر بهداشتی در رشته های خاص (مثل جراحی عروق) پذیرای بیماران عزیز در شیفت صبح خواهد بود.

این کلینیک ها با حضور استاد و یک دستیار ارشد برگزار می شوند.

برنامه اتاق عمل الکتیو نیز از همین تاریخ با ظرفیت محدود فعال خواهد بود.