نحوه پذيرش بيماران جهت عمل جراحی سرپايی

با توجه به ایین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت در مورد اعمال جراحی برنامه ریزی شده (الکتیو)، در حال حاضر قبل از هر عمل جراحی سرپایی مشاوره بیهوشی، مشاوره داخلی و تست کوید 19 الزامی می باشد. توجه به این مساله بخصوص برای عزیزانی که جهت تعبیه پورت شیمی درمانی یا کاتتر دایم دیالیز و فیستول به صورت سرپایی مراجعه می کنند، حائز اهمیت است.
نحوه پذيرش بيماران جهت عمل جراحی سرپايی

نحوه پذيرش بيماران جهت عمل جراحی سرپايی

با توجه به ایین نامه پیشنهادی وزارت بهداشت در مورد اعمال جراحی برنامه ریزی شده (الکتیو)، در حال حاضر قبل از هر عمل جراحی سرپایی مشاوره بیهوشی، مشاوره داخلی و تست کوید 19 الزامی می باشد.

توجه به این مساله بخصوص برای عزیزانی که جهت تعبیه پورت شیمی درمانی یا کاتتر دایم دیالیز و فیستول به صورت سرپایی مراجعه می کنند، حائز اهمیت است.