چهارمین کنگره سلامت مردان

چهارمین کنگره سلامت مردان از تاریخ 30 بهمن لغایت 2 اسفند در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد. این کنگره در برگیرنده محورهای جمعیت، سلامت مردان، تروما و حوادث ترافیکی می باشد.
چهارمین کنگره سلامت مردان

چهارمین کنگره سلامت مردان

چهارمین کنگره سلامت مردان از تاریخ 30 بهمن لغایت 2 اسفند در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد. این کنگره در برگیرنده محورهای جمعیت، سلامت مردان، تروما و حوادث ترافیکی می باشد.

پنلی در روز سوم کنگره به ترومای زانو اختصاص یافته است که در محضر اساتید ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیم پور، دکتر مرتضوی، دکتر سجادی، دکتر صدیقی و دکتر جعفری مبحث تروماهای عروقی زانو به اینجانب سپرده شده است.

جهت مشاهده سایت کنگره اینجا کلیک کنید.