گایدلاین چگونگی درمان بیماران عروق در زمان شیوع کرونا

گایدلاین چگونگی درمان بیماران عروق در زمان شیوع کرونا در کشور توسط تیمی از اساتید این رشته (استاد مدقق، استاد سلیمی، استاد رئیس زاده، استاد طیبی و اینجانب) تدوین شد و جهت اجرا به سازمان نظام پزشکی منعکس گشت.
گایدلاین چگونگی درمان بیماران عروق در زمان شیوع کرونا

گایدلاین چگونگی درمان بیماران عروق در زمان شیوع کرونا

گایدلاین چگونگی درمان بیماران عروق در زمان شیوع کرونا در کشور توسط تیمی از اساتید این رشته (استاد مدقق، استاد سلیمی، استاد رئیس زاده، استاد طیبی و اینجانب) تدوین شد و جهت اجرا به سازمان نظام پزشکی منعکس گشت.

گایدلاین چگونگی درمان بیماران عروق در زمان شیوع کرونا