روز پزشک مبارک

روز پزشک مبارک

روز پزشک مبارک

«تدروس ادهانوم » دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، روز پزشک را به پزشکان ایرانی تبریک گفت.