سی امین سالگرد اولین ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی (EVAR) که به واقع تحولی عظیم در جراحی عروق ایجاد کرده است

سی امین سالگرد اولین ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی (EVAR) که به واقع تحولی عظیم در جراحی عروق ایجاد کرده است

سی امین سالگرد اولین ترمیم اندوواسکولار آنوریسم آئورت شکمی (EVAR) که به واقع تحولی عظیم در جراحی عروق ایجاد کرده است