مهارتهای جراحی عروق

استفاده از راه حل های ساده و کم عارضه برای رفع مشکلات پیچیده بالینی هدف مشترک جراحان عروق است. به همین دلیل درمانهای اندوواسکولار شکل گرفته اند.
مهارتهای جراحی عروق

مهارتهای جراحی عروق

استفاده از راه حل های ساده و کم عارضه برای رفع مشکلات پیچیده بالینی هدف مشترک جراحان عروق است.  به همین دلیل درمانهای اندوواسکولار شکل گرفته اند.

اما مهارت های اندوواسکولار که اصطلاحا «مهارت کار با گاید وایر و کاتتر» نامیده میشود خود تکنیک جدیدی ست که باید اموزش داده شود. این مهارتها

که در واقع مهارت تکنیکی و مفهومی اندوواسکولار را تشکیل می دهند امروزه و در آینده بخش جدایی ناپذیر مراقبت از بیماران عروقی را تشکیل میدهند.

روز به روز که دامنه درمان مبتنی بر کاتتر گسترش می یابد، توانایی مدیریت ضایعات پیچیده تر با استفاده از این تکنیک ها نیز افزایش می یابد.

«مهارت کار با گاید وایر و کاتتر» به راحتی قابل تعریف نیست و در واقع یک فرایند پویا است. 

اگرچه هنوز تعدادی از درمانهای اندوواسکولار راه حل دراز مدت بیماری عروقی را فراهم نمیکنند بازهم برای بیمارانی با امید به زندگی محدود و بیماریهای سیستمیک متعدد کفایت میکنند.

«مهارت کار با گاید وایر و کاتتر» شامل هماهنگی  فلوئوروسکوپی - چشم و دست، پیش بینی تعاملات گایدوایر- ضایعه، درک رفتار گایدوایرهای مختلف و  استفاده از آنها به همراه کاتتر و یادگیری محدودیت های هر یک از این تکنیک ها میباشد.

در مباحث بعدی به تک تک این موارد میپردازیم.