بیماری عروق محیطی

مقالات بیماری عروق محیطی
بیماری ایسکمیک عروق کلیوی (تنگی شریان کلیه)

بیماری ایسکمیک عروق کلیوی (تنگی شریان کلیه)

جریان خون کلیه 3 تا 5 برابر بیشتر از جریان خون در سایر اندام ها است تا عمل فیلتراسیون مویرگی گلومرولی بخوبی انجام شود. وقتی مجرای شریانی بیش از 50٪ تنگ شود و فشار پرفیوژن کلیه به زیر 70-85 میلی متر جیوه کاهش یابد این امر با مشکل مواجه خواهد شد. کمبود اکسیژن باعث کاهش جریان خون مویرگی شده و در نهایت سلولها دچار فیبروز میشوند .